Stichting Help Anders

Durf te vragen

Help Anders is een stichting die streeft naar een participatiemaatschappij en probeert daarmee mensen die het minder hebben in de maatschappij ongeacht geloof, huidskleur etc. samen te brengen. De stichting probeert ook mensen die het minder hebben te steunen.

Binnen de stichting is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag:

• Wij keuren iedere vorm van discriminatie, pesten, intimidatie, geweld en uitsluiting af.

• Wij spreken elkaar aan op ons gedrag en accepteren aangesproken te kunnen worden.

• Wij maken melding van ongewenste situaties.

 Gedragscode

• ZORG VOOR EEN VEILIGE OMGEVING -> Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.  

• KEN EN HANDEL NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN -> Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.  

• WEES ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES -> Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als coach of begeleider.  

• WEES BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MAAK GEEN MISBRUIK VAN DE POSITIE-ONGELIJKHEID -> Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.  

• RESPECTEER HET PRIVÉLEVEN VAN DE ANDER -> Dring niet verder in het privéleven van anderen dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de ander en met ruimtes waar anderen zich bevinden.  

• TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN -> Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.  

• WEES EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUD JE VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE STICHTING IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT -> Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.  

• NEEM GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN -> Om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de stichting. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. Uitzondering hierop zijn kleine gunsten die je door de Stichting worden aangeboden.

• BIED GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN -> Om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de gedachte en waarde van de stichting.  

• ZIE TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN -> Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

• WEES OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN -> Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.  

• DRINK TIJDENS HET BEZIG ZIJN MET VAN JEUGD GEEN ALCOHOL EN ROOKT NIET. MAAK OOK AFSPRAKEN MET DE JEUGD DIT OOK NIET TE DOEN.  Roken binnen de stichtingslocaties is per definitie niet toegestaan.

Aannamebeleid vrijwilligers

• Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een vrijwilliger. 

• Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd. 

• Indien nodig worden er referenties gevraagd. 

• Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd, indien niet in bezit. 

• De aspirant vrijwilliger dient een vrijwilligersovereenkomst te tekenen. Dit mede om verzekerd te kunnen zijn binnen de gemeentelijke vrijwilligers verzekering. 

• De vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de stichting.  

Vertrouwenspersoon (VCP) 

De VCP is binnen de stichting het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) of over een concreet incident een gesprek wil met de bestuur van de stichting.

De VCP is aanspreekbaar voor vrijwilligers en bestuur.  

De taken van de VCP zijn:

• Eerste opvang/aanspreekpunt voor leden die te maken met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

• Preventieactiviteiten: de VCP zorgt ervoor dat iedereen binnen de stichting op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet toe dat de gedragsregels van de stichting worden nageleefd. Ook houdt de VCP zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie. Daarnaast geeft de VCP (on)gevraagd advies aan het bestuur. 

VCP is: Arnold van Walen. Te bereiken via arnold@walen.nl of 06-54764559.


Zoek

Even bellen?

Open op locatie:
vrijdag van 09.00 - 12.00. zaterdag van 10.00-14.00

Mochten we niet bereikbaar zijn op een van onze telefoon-nummers schroom dan niet om even een emailtje te sturen. Waarschijnlijk zijn wij dan druk bezig met een hulpvraag !!

Bellen liefs tussen 09.00 en 12.00


        

Durf te vragen.

Dus: Help ons !! 

Dan kunnen wij een ander die het nodig heeft helpen.


Ook zij helpen ons >>>>>

Uw logo hier?