Stichting Help Anders

Durf te vragen

Beleidsplan

 

Stichting Help Anders

 

2022 -2025

 


 

Algemene gegevens

Statutaire naam:                   Stichting Help Anders

Werknamen:                        Stichting Help Anders / Help Elkaar Helpen

Briljantstraat 64A

2403 AE  Alphen aan den Rijn

W:                                        https://www.helpanders.nl

E:                                         info@helpanders.nl

KvK:                                      75098644

RSIN:                                    860141755

Bank:                                    NL75ABNA0848468201

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten

Statutaire doelstelling:

In de statuten staat een aantal doelstellingen vermeld. De hoofddoelstellingen zijn:

-          Het creëren van een sociaal maatschappelijk platform voor het realiseren van projecten en initiatieven welke zich inzetten voor het welzijn van de mens, de samenleving en het milieu;

-          Het bevorderen en stimuleren van de participatiemaatschappij;

-          Het bevorderen en stimuleren van de gezondheid van mensen met name door sport en beweging.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Bij het opheffen van de stichting wordt het batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende stichting met een soortgelijke doelstelling.

Missie(s):

-          “Samen bijdragen aan een vriendelijke en met name sociale wereld”

-          “Durf te vragen”

Onze missie is een betere wereld waarbij de participatiemaatschappij centraal staat. Samen kunnen we veel bereiken. Samen kunnen we problemen oplossen die de overheid laat liggen.

In onze huidige samenleving vallen nog steeds veel mensen tussen wal en schip. Als we goed kijken dan zien we dat dit anno nu nog steeds toeneemt ondanks al onze sociale voorzieningen. We willen deze mensen een duwtje in de rug geven om daarna weer zelfstandig te kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

We willen dit uitdragen met het motto: Durf te vragen.

We willen dit realiseren door het organiseren van Projecten.

Veel mensen zijn nog niet gewend dat anderen om ze geven. Dat anderen graag willen meehelpen om het leed dat nog steeds bestaat een stukje te kunnen terugdringen. Veel mensen realiseren zich niet dat anderen graag een stukje van hun rijkdom willen geven aan hen die het hard nodig hebben. Het project dat dit stuk van onze missie realiseert is “Help Elkaar Helpen”. Een initiatief dat oorspronkelijk is gestart door Alphenaren voor Alphenaren en nu verder gaat als een doorlopend project van de Stichting Help Anders. Een project dat goederen die een tweede kans verdienen bij mensen ophaalt en bij anderen die het nodig hebben brengt. Dit alles zonder daar een vergoeding voor te vragen. (Uitzondering: een bijdrage in de transportkosten).

Omdat er een bepaalde schaamte heerst om te durven vragen stelt de stichting “Durf te vragen” centraal. De stichting zal niet schromen om zelf het voorbeeld te geven door op de website haar eigen behoeften aan goederen uit te dragen. Wellicht stimuleert dat anderen hetzelfde te doen.

Om het geheel financieel mogelijk te maken plaatst de stichting al haar activiteiten in een project. Een project kan iedere omvang hebben. Door het plaatsen van een initiatief in een project kan de stichting per project een beroep doen op het bedrijfsleven en particulieren om het gehele project of een deel van het project financieel mogelijk te maken. De gulle gever kan zich dan goed identificeren met het project. Ook hier geldt: Durf te vragen.

Werkzaamheden:

Ø  Het acteren op een hulpvraag die via de website van Help Elkaar Helpen in het kader van het project Help Elkaar Helpen wordt gesteld.

Ø  Het benaderen van de omgeving om spullen ter beschikking te stellen.

Ø  Uitwerken van het motto “Durf te vragen”.

Ø  Het meer bekendheid geven aan het bestaan en de doelstelling van de stichting.

Ø  Het beoordelen van hulpvragen. Elke hulpaanvraag wordt beoordeeld op het feit dat deze alleen door een ander dan degene die hulp nodig heeft kan worden gedaan. Dit kan dus de gemeente zijn, samenwerkende stichtingen, COA, maar ook de buurvrouw.

Ø  Het inventariseren van de hulpvraag. Welke is de echte hulpvraag. Hoe kan de stichting het beste ondersteuning verlenen

Ø  Het benaderen van potentiele gulle gevers om een project financieel te adopteren.

Ø  Aanjagen van het principe “Pay It Forward”. Na elke ondersteuning wordt de ontvanger van hulp uitgedaagd om zelf een gunst aan een ander te verstrekken zonder dat die persoon daar geld of iets anders voor terug wil. Dit principe moet mensen stimuleren om onbaatzuchtig naar een ander te zijn. Het principe is ontstaan door het boek van Catherine Ryan Hyde.

Ø  Starten van nieuwe projecten o.a.

o   Internetcafe.

o   Pluk Leer Moestuin (plm)

o   Beweeg programma’s

o   Buren en Buurt (werkgroep van bewoners voor bewoners)

o   Creacafé

o   Kennismaken met de Nederlandse taal (voor iedereen o.a. laaggeletterden, dyslectici, autisten)

o   Kunnen wij u Helpen ( buddy project)

o   Boekenkasten

Ø  Presentaties geven en netwerken.

Ø  Fondsenwerving

Ø  Werven van vrijwilligers

Ø  Aansturen van vrijwilligers

Ø  Bijeenkomsten voor de vrijwilligers

Ø  Administratie(s)

Ø  Website.

In alle activiteiten die wij als stichting ondernemen staat ons uiteindelijke doel voorop: Kwetsbare mensen in de samenleving ondersteunen door de inzet van ons netwerk.

Samenvatting Beleid 2019 - 2021

De stichting is opgericht per 17 juni 2019.

De ambitie voor 2019 is een basis leggen voor groei. De groei in de volgende jaren is door Corona onder druk komen te staan.

In deze periode heeft Corona een grote streep getrokken door de ambities.

Voor deze datum zijn al een aantal projecten van start gegaan en voltooid. Gezien de zomermaanden ligt de feitelijke startdatum van de stichting op 1 september 2019 hetgeen in 2019 weinig ruimte laat om alles gerealiseerd te krijgen wat bij het opstarten van een stichting gerealiseerd moet worden.

Bereikt is dat de Stichting Help Anders nu een eigen onderkomen heeft in de Briljantstraat 64A.

Samen met WoonForte wordt gewerkt aan een verdere samenwerking.

Corona heeft een aanzienlijk invloed gehad op het functioneren van de stichting. Vele projecten zijn afgebouwd of niet doorgegaan.

Beleid 2022 - 2025

Ambitie:

De ambitie voor 2022 en verder is groei. Groei in vrijwilligers, groei in projecten, groei in het realiseren van hulpvragen, groei in financiële mogelijkheden.

Doordat Help Elkaar Helpen een zelfstandig functionerend project is geworden is de omvang van de hulpverlening onder druk komen te staan. Daar waar vroeger veel goederen vanuit de Stichting Slimm weren aangeleverd is Help Anders nu aangewezen op eigen zoeken naar goederen. Doordat Stichting Slimm de goederen in opslag kon nemen was er een ruime voorraad aan goederen beschikbaar. Stichting Help Anders heeft slechts een beperkte eigen opslag beschikbaar en moet dan ook zoveel als mogelijk gebruik maken van het principe “Just in Time”. Dit betekent dat hulpvragen niet altijd gelijk kunnen worden ingevuld.

De ambitie bestaat er uit om met zo min mogelijk eigen opslag een maximaal rendement te halen.

Door minder ruimte worden minder hulpvragen nu ingevuld maar wel met aanzienlijk lagere kosten.

Voor 2022 een verder wil de stichting gaan kijken hoe de groei van de hulpvragen weer op het oude pijl gebracht kan worden. Voor 2025 wil de stichting het aantal projecten ten minste verdubbelen.

Omdat de ambitie van Help Anders, de naam zegt het al, anders is dan alleen het Help Elkaar Helpen project ligt de groei van de stichting meer gelegen in een toename van projecten. De stichting wil zich met name toeleggen op projecten die weinig vragen maar een groot rendement hebben. Een rendement in de eerste plaats in het geluk en blijdschap van de medemens. Een aantal reeds gerealiseerde projecten geeft voorbeelden hiervan.

Werving van gelden:

Ø  Particulieren en bedrijven zal gevraagd worden om een jaarlijkse dan wel incidentele donatie.

Ø  Van de ontvangen goederen zal een deel wat niet direct voor een hulvraag geschikt is worden verkocht.

Ø  Met name bedrijven zal worden gevraagd zich te verbinden aan een of meerdere projecten.

Ø  Er zal nadrukkelijk worden gekeken naar de mogelijkheden van fondsenwerving via subsidies van overheid en subsidiërende stichtingen zoals het Oranje Fonds en Fonds Alphen en omstreken.

Financieel bestaansrecht:

De stichting voert een deugdelijke administratie.

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid over de financiële huishouding van de stichting.

De feitelijke financiële administratie is overgedragen aan een financieel administratiekantoor die de boekhouding en fiscale aangiftes om niet zal uitvoeren. Het administratie kantoor is bekend onder de naam BirdsFinancials.

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid over de financiële huishouding van de stichting.

De penningmeester is niet in alle gevallen de uitvoerend persoon maar is altijd de controleur en toezichthouder.

Op de bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van de huidige staat van de financiën  en de daaraan gebonden doelstellingen.

Aan het einde van het boekjaar ( 1 jan – 31 dec) wordt door de boekhouder / administratiekantoor de boekhouding afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit een winst- en verlies rekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.

Vermogen van de Stichting

De bankrekening wordt beheerd door de penningmeester. Ten tijde van afwezigheid kan deze bevoegdheid worden overgenomen door de voorzitter.

Er zijn geen uitkeringen met betrekking tot vrijwilligers inzet met uitzondering van een vergoeding voor werkelijk gemaakte (reis-)kosten of noodzakelijke kosten die worden gemaakt bij de uitvoering van de taak. Het bestuur beslist over welke kosten kunnen worden vergoed.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun inzet.

De stichting heeft momenteel geen betaalde krachten in dienst.

Beheer en financiën

Kostenstructuur van de Stichting

De meeste kosten liggen momenteel in de opslag.

De projecten zijn goeddeels kosten neutraal uitgevoerd.


Financiële meerjaren prognose 2020 – 2025

Meerjaren prognose

De kosten worden gedekt uit een financiële bijdrage van A. van Walen Consultancy BV en BirdsFinancials EZ.

Voor 2025 wil de stichting de eigen kosten kunnen financieren uit donaties en subsidies.

Toelichting.

Zoals eerder is aangegeven is het onze ambitie om te groeien.

 

Bestuur

Bestuursleden:

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:                  Harold Koelemij

Penningmeester:         Arnold van Walen

Secretaris:                  Vacature.


Zoek

Even bellen?

Open op locatie:
vrijdag van 09.00 - 12.00. zaterdag van 10.00-14.00

Mochten we niet bereikbaar zijn op een van onze telefoon-nummers schroom dan niet om even een emailtje te sturen. Waarschijnlijk zijn wij dan druk bezig met een hulpvraag !!

Bellen liefs tussen 09.00 en 12.00


        

Durf te vragen.

Dus: Help ons !! 

Dan kunnen wij een ander die het nodig heeft helpen.


Ook zij helpen ons >>>>>

Uw logo hier?